ARCHITEKT-4U.COM


Sprawdzanie terenu przeznaczonego pod inwestycję dla właściwego planowania inwestycji w formie porady lub opracowania Analizy chłonnosci terenu


Analiza chłonności terenu
pod inwestycję i przeanalizowanie możliwości inwestycyjnych jakie daje działka,już na tym etapie planowanie założeń projektowych w celu uzyskania docelowej powierzchni użytkowej np. mieszkań ( PUM ) przy spełnieniu wymagań Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskania w decyzji o warunkach zabudowy jak najlepszych wytycznych architektoniczno-urbanistycznych.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie wymaganych załączników do wniosku o decyzję o warunkach zabudowy przedstawiających planowaną inwestycję/ budynek.

Projekt koncepcyjny etap poprzedzający projekt budowlany w czasie którego projektowane są wszystkie założeia projektowe.

Projekt budowlany potrzebna wielobranżowa dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, w zakresie wymaganym dla skomplikowania planowanej inwestycji/ budynku. Dokumentacja projektu budowlanego opracowana jest w szczegółowości potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W celu szczegółowości potrzebnej do realizacji potrzebne jest opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego lub budowlano-wykonawczego dla mniejszych budynków.


Projekt wykonawczy na podstawie projektu budowlanego, jest to szczegółowa wielobranżowa dokumentacja projektowa potrzebna do realizacji inwestycji/ budynku. Dla mniejszych budynków opracowuje się dokumentację projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt przetargowy na zlecenie Inwestora potrzebny do przeprowadzenia procedury przetargu dla wykonawstwa/realizacji inwestycji.

Projekt rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remonty,adaptacje, kolorystyki elewacji istniejącego budynku i innych planowanych zmian w budynku i jego otoczeniu.

Zmiany sposobu użytkowania w zakresie całych budynków, lokali i wybranych pomieszczeń.

Adaptacja typowego projektu w zakresie budynków i zagospodarowania terenu.


Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwoleni ana budowę istniejących obiektów budowlanych w formie opracowania jako załaącznika do wniosku zgłoszeni arobót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejących obiektów budowlanych potrzebna do przeprowadzenia prac projektowych.

Formalności i uzgodnienia dla planowanej inwestycji/ budynku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na zlecenie reprezentowanie Inwestora przed Urzędami.

Ekspertyzy, opinie i inne opracowanie potrzebne w celach projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, opracowywane lub zlecane w imieniu Inwestora np. decyzja środowiskowa z potrzebnymi opracowaniami, pozwolenie wodno-prawne z wymaganymi urzedowo opracowaniami, ekspartyza konstrukcyjna.

Materiały do projektowania potrzebne do przeprowadzenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Są to w zalezności od potrzeb m.in.: wypis i wyrys z PMZP, mapa do celów projektowych, badania geotechniczne (gruntowe), inwentaryzacja zieleni.


Materiały reklamowe promujące inwestycję: makiety architektoniczne,wizualizacje i katalogi .

Doradztwo i konsultacje w w/w zakresie.


Copyright 2013 © Architekt-4u. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Warunki korzystania